Przychodnia Lekarska
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

Menu

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1318) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) NOVA –„4” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, pl. Michała Wolskiego 4 informuje, że indywidualna dokumentacja medyczna znajdująca się w Przychodni Lekarskiej, po upływie okresu przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Przewidziana do zniszczenia została indywidualna dokumentacja wewnętrzna z lat 1986 -1998.

Dokumentacja ta może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji. W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej, aby zgłaszały się w Przychodni Lekarskiej NOVA – „4”
Sp. z o.o. w Bytomiu przy pl. Michała Wolskiego 4, w terminie od dnia 14 listopada 2018 do dnia 14 grudnia 2018, z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w dniach: wtorek, czwartek w godz. od 11.00 do 18.00, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 32 281 47 10.

Po wyżej wskazanym terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona.

Alina Łagód – Niemiec
Kierownik Przychodni

Następny wpis Poprzedni wpis